TAKAMATSU, Atsushi@(photographer / TAKAMATSU STUDIO) PUZZLE PROJECT(art project)
KOBAICHO PRINT STUDIO Christopher McHugh (artist)
SHIKIRAKU (color analyst) GINKO FINE ART (online art gallery  & shop)
kiske3 (creator) INFORM Gallery
YAMANAKA, Junko (artist) Artist Space & galeria CERO

CHAPPY OKAMOTO (artist)

gallery CLASS
ONICHIE (musician) Gallery TAA
TATAZUMAI NET Bess Frimodig (artist)
aEbloom / NATIONAL-KAEN (flower shop) Esfista music